Malý príspevok k veľkej reforme

Autor: František Cudziš | 24.5.2017 o 8:56 | Karma článku: 6,29 | Prečítané:  341x

    Reformy sú obyčajne motivované problémami dneška, ale úžitok z nich možno prevažne očakávať až vo viac-menej vzdialenej budúcnosti. Prípad terajšej veľkej školskej reformy na Slovensku to však asi nebude.

    Verejnosť už tuší, že pre ohlasovanú školskú reformu bude zrejme typické premenovávanie bieleho na sivé a čierneho na tmavo sivé, ale na skutočne podstatné problémy v našom školstve tento projekt asi "nedosiahne".
    Spomínam si na reformu, ktorou sa na základných školách zaviedla výučba "množinovej" matematiky. Žiačikovia bez toho, aby vôbec mali šancu pochopiť dôvod, prečo by sa s matematikou mali zoznamovať "práve takto" a nie "klasicky", usilovne počítali nožičky rôznych roztomilých zvieratiek.
    My starší vieme, ako to skončilo.
    Klasika je klasika. - Malú násobilku potrebuje v živote poznať prakticky každý, ale rôzne "nuansy" vyššej matematiky potrebuje zvládať len zanedbateľná časť populácie, ktorá si zvolila povolanie, podmienené veľmi solídnymi znalosťam i z matematiky. Matematikom je potreba množinovej matematiky zrejmá, a ostatných je zbytočné ňou zaťažovať.
    Keď som bol stredoškolským študentom, už som vedel subjektívne posúdiť prácu učiteľov rôznych predmetov. A položil som si už vtedy otázku, čo by som robil, keby som bol na mieste svojho učiteľa matematiky, fyziky alebo chémie.
    Obľúbenosť predmetov, kde treba riešiť úlohy konkrétnym výpočtom, uvažovať analyticky a logicky, sa zrejme vždy tešili menšej obľube ako predmety, kde stačí predpísané učivo prosto memorovať, kde bohato stačí prostá pamäť na fakty.
    Vravel som si:
    Keby som mal ja učiť prírodné vedy, v ktorých zohráva dôležitú úlohu matematika, nevzrušoval by som sa nad "tuposťou" väčšiny školákov ani by som ich zbytočne nestresoval. Keby hneď prepadali z viacerých takýchto predmetov, na vysvedčenie by som im dal trojku a "vypoklonkoval" ich do vyššieho ročníka. Nech sa čím skôr dostanú k povolaniu, ku ktorému ich srdce ťahá, lebo je zrejmé, že ani "čistá" matematika či fyzika alebo chémia to nebude.
    Vybral by som si vo svojej triede talentovaných žiakov, ktorým by som sa plne venoval (aj za tú cenu, že ostatných by som de facto tak trochu zanedbával).
    Aj dnes neraz máme možnosť počuť v televízii rôznych zabávačov, ktorí sa priam chvália tým, ako veľmi im matematika "nešla". O čo menej sa im darilo v matematike, o to viac im teraz ide h...ovor. Ale niektorí nepochybne majú umelecké sklony a dosahujú výsledky - pre racionálne typy ľudí neraz nedosiahnuteľné.
    A ešte jedno som si všimol, čo ma sprvu tak trochu zarážalo. - Učiteľky matematiky, ktoré som mal možnosť poznať, boli zvyčajne podpriemerne pôvabné a stále slobodné.
    Hádam je to prírodný zákon, že - čím viac príroda ukráti ženu na kráse, o to viac je k nej štedrá na rozume. (Istým spôsobom o tejto súvislosti pojednáva francúzska rozprávka "Kučeravý Jean", napr. Mladé letá, Bratislava 1973, str. 277 - 283. Ponúkam ju - na rozptýlenie - v závere tohto článku, ak ho čitateľ dočíta až tak ďaleko.)  
 
    Ale, aby som príliš neodbočoval, vrátim sa k téme školskej reformy.
    Napriek pesimistickému predpokladu ohľadom výsledkov Plavčanovej reformy, sa podujímam - (aj) pri tej príležitosti - prispieť svojou "troškou do mlyna".
    Ako je známe, usilujem sa vylepšiť štátne vzdelávacie programy na všetkých stupňoch slovenských škôl v oblasti fyziky, resp. astronómie, a to formou podnetu v správnom konaní, adresovanom ministerstvu školstva SR. Na základe svojich vlastných poznatkov (že je to dôležité) som sa rozhodol (pre začiatok) poukázať len na malú nepresnosť v znení prvého Keplerovho zákona.
    Ako je tiež známe, mnohí krútia nad takýmto počínaním hlavou. Ale je to relevantná forma ako každá iná oprávnená forma konania. Naviac, keď - z faktického hľadiska - nie je dôvod brániť sa navrhovanému upresneniu.
    Pripomínam, uvedomme si, že sa jedná o racionálne vzdelávanie detí a študentov.
    Ako nebolo šťastné rozhodnutie "otravovať" prváčikov množinami, tak je dnes - tvrdím ja - nerozumné trvať na "tradičnom" znení prvého Keplerovho zákona. A tým, čo krútia hlavami, by sa hlava asi celkom odkrútila, keby tušili, kam všade nás dovedú (teoretické) dôsledky tejto nepatrnej zmeny.  

    Dôvody svojho podnetu na ministerstvo školstva SR som zverejnil na blogu. Rovnako som verejnosť informoval o "medzivýsledku" svojho snaženia. Týmto pojmom označujem odborné stanovisko vypracované v Štátnom pedagogickom ústave.
    Prvá časť správneho konania, ktoré som vyvolal na danom ministerstve, je z hľadiska zákona úplne chybná. Preto som, začiatkom minulého týždňa, v predmetnej veci, opätovne oboslal ministerstvo školstva SR listom tohto znenia:
   

Vyžiadanie relevantného stanoviska k návrhu na správne konanie

1. V zmysle zákona č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní, som predložil listom ministerstvu školstva SR (MŠ SR) návrh na správne konanie vo veci textovej zmeny v štátnych vzdelávacích programoch a učebných osnovách, na všetkých stupňoch škôl alebo iných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti Slovenskej republiky, ktorá by mala explicitne doplniť text v časti týkajúcej sa Keplerových zákonov, menovite prvého Keplerovho zákona.

1.1 Návrh na správne konanie som MŠ SR poslal doporučeným listom 21. 03. 2017.

2. Na základe prípisu 2017-5158/14220-10A0 bol môj podnet na predmetné správne                           konanie, sekciou regionálneho školstva, odstúpený 03. 04. 2017 Štátnemu pedagogickému ústavu (ŠPÚ), so žiadosťou o prerokovanie tohto návrhu so mnou ako s navrhovateľom.

2.1  Štátny pedagogický ústav vypracoval odborné "Stanovisko zodpovedného zamestnanca",  ktoré prípisom 324/2017 z 18. 04. 2017 poskytol sekcii regionálneho školstva MŠ SR; dané mne ako navrhovateľovi na vedomie.

2.2  Z uvedeného "Stanoviska zodpovedného zamestnanca" ŠPÚ vyplýva, že ŠPÚ údajne nie je "tou správnou ustanovizňou, ktorá by mohla a smela posudzovať znenie všeobecných zákonov fyziky...".

2.3  ŠPÚ mi v uvedenom stanovisku odporúča obrátiť sa v danej veci priamo na Slovenskú akadémiu vied (SAV).

3. S takýmto návrhom nesúhlasím.

4. Zastávam stanovisko, že som vo veci neobdržal, zo strany MŠ SR, žiadne relevantné právoplatné rozhodnutie, a ani rozhodnutie doručené spôsobom podľa §-u 24 zákona č. 138/2004 Z. z.

4.1 Ja som podal podnet na správne konanie - týkajúci sa všetkých stupňov slovenských škol, teda aj vysokých škôl a univerzít - na MŠ SR. Tam poverili jeho vybavením ŠPÚ, ktorý ho posudzoval len z hľadiska predpísaného obsahu školského vyučovania fyziky na základných a stredných školách (s odvolaním sa na školskú reformu z roku 2008).

4.2 Trvám na znení svojho podnetu v celom rozsahu. Ako chce MŠ SR realizovať tak rozsiahly projekt, ako je dokumentom "Učiace sa Slovensko" ohlasovaná ďalšia školská reforma, ak nevybaví zákonným spôsobom ani takýto jednoduchý podnet?

4.3 V zmysle §-u 36 zákona č. 138/2004 Z. z. žiadam, ak naozaj treba, aby priamo MŠ SR poverilo SAV vypracovať - tento raz nie nejaké "alibistické" odborné stanovisko - a aby, v zmysle §-ov III. časti, oddiel 4 zákona č. 138/2004 Z. z. (§ 46 a ďalšie), vydalo jednoznačné rozhodnutie.

 

    Sľúbený prídavok -  rozprávka: Kučeravý Jean

    »Bola raz jedna kráľovná a tá povila syna takého mrzkého a také nedôchodča, že dlho nad ním hlavou krútili, či je to naozaj ľudský tvorček. Prišla aj jedna víla a povedala, že veru to bude celkom milé chlapča, lebo bude dosť duchaplné. Ba ešte doložila, že ona mu dáva neobyčajný dar: keď dieťa dorastie, môže dať tomu, kto mu bude najdrahší, toľko duchaplnosti, koľko jej len samo bude mať.
    Toto všetko nemálo potešilo neborkú kráľovnú, lebo sa veľmi rmútila, že na svet takú ohyzdu priviedla. Ale je pravda pravdivá aj to, že tento chlapček, len čo sa naučil hovoriť, už rozprával o tisícich krásnych veciach a tak jemne sa správal, že každého očaril. Ešte som zabudol povedať, že keď prišiel na svet, mal nad čielkom kučeravú šticu, a tak ho začali volať Kučeravý; keďže pri krste dostal meno Jean, nuž ho volali Kučeravý Jean.
    Prešlo vari sedem či osem rokov, keď sa kráľovnej zo susednej ríše narodili dve dcérušky. Tá, čo prišla prvá na svet, bola vari krajšia ako ten najjasnejší deň. Kráľovná bola taká natešená, že až sa obávali, aby jej tá veľká radosť nezaškodila. Prišla sem aj tá istá víla, čo bola pri narodení Kučeravého Jeana, a veru poriadne ochladila     radosť kráľovnej. Povedala jej, že malá princeznička nebude ani trocha duchaplná, ale že bude taká hlúpa, ako je pekná. Pravda, to kráľovnú veľmi zarmútilo; ale vzápätí ju postihol ešte väčší žiaľ, lebo druhá dcéruška, čo prišla na svet, bola neobyčajne mrzká.
    "Netrápte sa, kráľovná," potešovala ju víla, "vaša dcérka dostane inakší dar: bude taká duchaplná, že nikto ani nezbadá, aká je mrzká."
    "Bodaj, aby bolo tak," vzdychla si kráľovná a pokračovala: "Ale či by sa nenašiel nejaký spôsob, ako dať iskierku rozumu staršej? Veď je taká pekná!"
    "Nuž, kráľovná, keď ide o múdrosť, ani trochu jej nemôžem pomôcť," odvetila víla. "Môžem urobiť všetko iba pre jej krásu, a keďže by som vás chcela aspoň trocha potešiť, dám jej do daru moc, že môže urobiť krásnym toho, koho bude ľúbiť."
    Ako obe princezné rástli, tak rástli aj ich prednosti. Po celej krajine sa rozprávalo iba o tom, aká je staršia princezná krásna a mladšia duchaplná. Pravda, aj ich chyby rástli podľa toho, ako im pribúdalo rokov. Mladšia priam navidomoči ošpatnievala a staršia bola zo dňa na deň hlúpejšia; keď sa jej niečo spýtali, alebo neodpovedala, alebo riekla nejakú hlúposť. Bola aj veľmi nešikovná. Nevedela postaviť na poličku štyri porcelánové šálky vedľa seba, aby jednu z nich nerozbila. A keď pila vodu z pohára, zakaždým si polovicu vyliala na šaty.
    Hoci je krása veľkou prednosťou každého mladého stvorenia, predsa mladšia princezná vždy vynikala nad staršiu v každej spoločnosti. Spočiatku každý len krásavicu obletoval, aby ju mohol vidieť a obdivovať. O chvíľu sa však všetci tiesnili okolo mladšej, lebo bola taká duchaplná a vedela rozprávať o mnohých a mnohých krásnych veciach. Nuž každý sa len divil a o necelú štvrťhodinku nebolo už pri staršej nikoho a všetci sa len okolo mladšej krútili. Staršia, hoci bola veľmi hlúpa, to zbadala. A veru bez ľútosti bola by dala všetku svoju krásu, keby mohla byť aspoň spolovice taká múdra ako jej sestra. Kráľovná, hoci bola inak veľmi rozumná, neraz vyčítala nešťastnej krásavici, že je sprostaňa.  Neborká princezná dobre žiaľom nezomrela.
    Jedného dňa sa uchýlila do lesa, aby tam oplakávala svoje nešťastie. A tu vidí, že k nej prichádza akýsi krpatý človek, veľmi mrzký, ale zato v nádherných šatách. To bol princ Kučeravý Jean. Zaľúbil sa do princeznej, lebo jej podobizne po celom šírom svete roznášali, aj kráľovstvo svojho otca opustil, len aby ju videl a rozprával sa s ňou. Veľmi sa potešil, keď ju stretol takú samotnú, i pristúpil k nej čo najúctivejšie a najzdvorilejšie. Pekne sa jej pozdravil, a tu si všimol, že je akási veľmi smutná, nuž jej povedal:
    "Nerozumiem, princezná, že taká krásavica, ako si ty, môže mať žiaľ. Videl som už mnoho-premnoho krásnych dievčat, ale také, čo by sa krásou trocha tebe rovnali, veru nie."
    "To sa ti ľahko hovorí, "odvetila princezná, a nič múdrejšie už nevedela povedať.
    "Krása," pokračoval Kučeravý Jean, "je taká veľká prednosť, že by mala zatieniť všetky ostatné chyby. A ty si nesmierne krásna, nuž naozaj nerozumiem, čo ťa tak zarmucuje."
    "Radšej by som bola taká mrzká ako ty," odpovedala princezná, "len keby som bola múdra. Som pekná, to je pravda, ale čo z toho, keď som hlúpa."
    "Ale princezná, veď to je práve najväčším znakom múdrosti, keď niekto tvrdí, že nie je múdry. To je už tak na svete: čím sme múdrejší, tým lepšie vidíme, čo všetko ešte nevieme."
    "Neviem, či je to naozaj tak," riekla princezná, "ale jedno viem celkom iste: som veľmi hlúpa, a preto som smutná až na smrť."
    "Ak ťa len to sužuje, ľahko môžem skončiť tvoje trápenie."
    "A to už ako?" spýtala sa princezná.
    "Mám moc," vysvetľoval Kučeravý Jean, "dať toľko múdrosti, koľko len možno, tomu, kto sa mi najväčšmi zapáči. Nuž a ty sa mi páčiš najväčšmi. Keď chceš mať toľko múdrosti, koľko ti len môžem dať, záleží to iba na tebe: vydaj sa za mňa a budeš múdra, ako si želáš."
    Princezná sa tak zarazila, že ani odpovedať nevedela.
    "Ako vidím," ozval sa Kučeravý Jean, "moje slová ťa priviedli do rozpakov. Ani sa tomu nečudujem. Dávam ti preto celý rok na rozmyslenie."
    Princezná bola taká hlúpa, a pritom tak túžila po múdrosti, že až pochybovala, či ten rok bude mať koniec. Len čo sa trochu spamätala, prisľúbila Kučeravému Jeanovi, že sa zaňho o rok vydá. Naraz len pocítila v sebe akúsi premenu. Mohla vysloviť všetko, čo len chcela, a to celkom pekne, ľahko a prirodzene, že tomu ani veriť nemohla. Hneď aj začala s Kučeravým Jeanom vtipný a duchaplný rozhovor a štebotala bez prestania. Kučeravý Jean sa už domnieval, že jej nebodaj vlial do hlavy viacej rozumu, ako mal sám.
    Keď sa princezná vrátila do paláca, celý dvor sa čudoval nad takou náhlou a neobyčajnou zmenou. Čím bezočivejšie ju prekárali, tým vtipnejšie a bystrejšie odpovedala.
    Celý dvor sa tak tešil, že sa to ani opísať nedá. Iba mladšia sestra sa z toho netešila, lebo už nemohla nad staršou vynikať duchaplnosťou a cítila sa pri nej ako škaredá opica.
    Aj kráľ si počínal podľa rád svojej staršej dcéry; neraz sa išiel radiť do jej komnát. Chýr o tom, ako sa princezná odrazu zmenila, sa široko-ďaleko rozniesol a všetci princovia z blízkych krajín sa uchádzali o jej lásku a radi by si ju vzali za ženu. No jej sa ani jeden nevidel dosť múdry a vypočula každého bez záujmu. Ale raz predsa len prišiel pytač veľmi bohatý, mocný a bystroumný, a bol taký krásny, že sa doňho veru zaľúbila. Keď to zbadal jej otec, povedal jej, že nebude mať nič proti jej voľbe, aby si len sama vybrala za muža, koho chce. Princezná sa poďakovala otcovi a poprosila ho, aby jej dal čas na rozmyslenie.
    Aby si všetko lepšie prehútala, išla sa poprechádzať do lesa. A náhodou bol to práve ten les, kde bola stretla Kučeravého Jeana. Ako sa prechádza a dumá, zrazu len počuje kdesi pod nohami nejasné zvuky, akoby sa veľa ľudí rozprávalo a sem i ta chodilo.
    Zbystrila sluch a tu počuje čísi hlas:
    "Daj mi ten hrniec!"
    A ktosi iný zas volá:
    "Prineste sem ten kotol!"
    A zas iný:
    "Prilož dreva na oheň!"
    A vtom sa otvorí zem a princezná vidí pred svojimi nohami obrovskú kuchyňu, plnú kuchárov, kuchárskych učňov a všelijakých pomocníkov, ako to už býva, keď dakde velikánsku hostinu chystajú.  A tu ti vyjde spod zeme zo dvadsať alebo tridsať hlavných kuchárov a všetci majú v rukách dlhé vidličky. Na hlave im sedia vysoké kuchárske čiapky. V lesnej aleji sa rúče zoradia okolo dlhého stola a už sa aj prichytia do roboty za veselej piesne.
    Udivená princezná sa ich pýta, pre koho to všetko chystajú. A tu jej najúctyhodnejší zo všetkých kuchárov odpovie:
    "Nuž pre Kučeravého Jeana, veď zajtra bude mať svadbu!"
    Princezná sa ešte väčšmi začuduje a zrazu si spomenie, že zajtra bude tomu rok, čo sa prisľúbila princovi Kučeravému Jeanovi.
    Dobre z nôh nespadla. A preto si doteraz nespomenula na svoj sľub, lebo ho ešte vtedy dala, keď bola hlúpa. Nuž a práve vo chvíli, čo jej Kučeravý Jean vlial do hlavy múdrosť, zabudla na všetky svoje predchádzajúce nerozumné myšlienky a skutky.
    Neurobila vari ani tridsať krokov na svojej prechádzke, keď tu zrazu zjaví sa pred ňou sám Kučeravý Jean, statný, parádne oblečený, slovom ako princ, čo sa ide ženiť.
    "Ako vidíš, princezná," preriekol, "som prichystaný dodržať slovo a dúfam, že aj ty si preto sem prišla."
    "Priznám sa ti celkom úprimne," odvetila princezná, "ešte som sa nerozhodla a myslím, že by mi nebolo ľahko rozhodnúť sa tak, ako si to ty želáš."
    "Čudujem sa ti," rečie jej na to Kučeravý Jean.
    "Verím," odpovie princezná, "iste by mi bolo ťažko, keby si bol surovec alebo človek bez kúska rozumu. Princezná, ako ma neraz učili, má vždy slovo dodržať. Nuž bolo by teda v poriadku, keby si sa so mnou oženil, ako sme si to sľúbili. No viem, že si človek bystrý a až príliš rozumný, preto som si istá, že si vypočuješ pravdu. Vieš dobre, že vtedy, keď som bola hlúpa, nevedela som sa rozhodnúť vziať si ťa za muža. Ako teda môžeš chcieť, aby som sa rozhodla teraz, keď si mi vlial do hlavy toľko múdrosti a keď mám teraz väčší ohľad na ľudí ako predtým? Ak naozaj sa so mnou chceš oženiť, potom si nedobre urobil, že si mi odňal moju hlúposť a dal mi svetlo rozumu, takže chápem všetko oveľa bystrejšie."
    Kučeravý Jean jej odpovedal:
    "Musím ti vyčítať, že nevieš dodržať slovo, princezná. Keď si bola hlúpa, ako si sa sama vyslovila, vrele som si ťa zaľúbil. Prečo teda odo mňa žiadaš, aby som ťa neľúbil, keď si taká rozumná a stala si sa najväčším šťastím môjho života? Je to správne, aby ľudia s dokonalejším rozumom správali sa horšie ako ľudia so slabým rozumom? Môžeš to povedať azda ty, čo máš toľko rozumu a čo si po ňom toľko túžila? Ale, prosím, poďme k veci: okrem mojej mrzkosti je u mňa ešte dačo, čo by sa ti nepáčilo? Nie si vari spokojná s mojím rodom, s mojou duchaplnosťou, s mojou povahou a spôsobmi?"
    "Ach, práve naopak," usmiala sa princezná. "Všetko to, čo si teraz spomínal, sa mi u teba páči."
    "Keď je tak," odvetil Kučeravý Jean, "budem veľmi šťastný, lebo ty máš moc urobiť ma najkrajším človekom na zemi."
    "A to už ako?" začudovala sa princezná.
    "Veľmi ľahko. Musíš ma tak ľúbiť, že budeš túžiť, aby sa tak stalo. Aby si o tom nepochybovala, vedz, že tá istá víla, čo mi pri narodení dala moc urobiť múdrym toho, koho budem najväčšmi ľúbiť, aj tebe dala moc urobiť krásnym toho, koho si zaľúbiš a koho budeš chcieť obdariť týmto darom."
    "Keď je tak," rečie princezná, "želám si z celého srdca, aby si sa stal najkrajším mladíkom na svete, a dávam ti zo svojej krásy toľko, koľko len môžem dať."
    Princezná ani dobre tieto slová nedopovedala, a Kučeravý Jean sa naraz pred jej očami premenil na najkrajšieho šuhaja na svete, najsúcejšieho a najstatnejšieho, akého kedy videla. Niektorí hovoria, že ho nepremenili čary víly, ale sama láska. Vraj princezná si uvedomila, aký je milý, vytrvalý, skromný, aký je duchaplný a múdry, a vôbec nevidela, že je kalika a že má tvár takú mrzkú. Ani to nevidela, že je hrbatý; ba naopak, myslela si, že to sa Kučeravý Jean iba zo skromnosti prihrbuje. Kedysi videla celkom dobre, že kríva, ale teraz sa jej zdalo, že to sa nakláňa od samej láskavosti ku každému, koho postretne. Hovorilo sa ešte aj to, že jeho škuľavé oči sa jej videli ako dva brilianty, a zdalo sa jej, že to je práve dôkaz jeho veľkej lásky, keď sa na ňu jedným okom díva z tej a druhým z inej strany. A vraj si myslela aj to, že taký dlhý a červený nos, ako má on, majú všetci hrdinovia a chrabrí vojaci.
Nech už bolo, ako bolo, princezná mu hneď na mieste sľúbila, že si ho vezme za muža, ak jej to len otec dovolí. Kráľ vedel, že jeho dcéra si Kučeravého Jeana veľmi váži, a počul o ňom, že je to duchaplný a múdry princ, nuž neváhal a s radosťou ho prijal do rodiny.
Na druhý deň slávila sa veľkolepá svadba, ako to Kučeravý Jean predvídal, a preto nie nadarmo robil na ňu prípravy už mnoho dní vopred.« Koniec citovania.


Kontrolná otázka:
Je to správne, aby ľudia s dokonalejším rozumom správali sa horšie ako ľudia so slabým rozumom?

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?