Žijeme v dobe kultúry podvodu II

Autor: František Cudziš | 19.6.2017 o 1:51 | Karma článku: 7,91 | Prečítané:  448x

    V našej spoločnosť sa rozšírila (možno cieľavedome pestovaná) prax beztrestne tolerovať rôzne veľké podvody (v závislosti od postavenia podvodníka) do takej miery, že už možno hovoriť vyslovene o "kultúre podvodu".

    V článku (zo 7.6. t.m.) s rovnakým názvom - možno ho však považovať za prvý diel nekonečného slovenského reálneho seriálu - som varoval verejnosť pred pochybným konaním "rodenej jasnovidky" Marie Ange Noa z novodubnickej "eseročky" ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE.
    Dnes píšem pod vplyvom "pohnutej (vyoperovanej) žlče" z obsahu článku Jany Rojkovej o nešťastnej bryndziarke Ľubici, uverejnenom v Novom Čase 17. t.m.

    Dĺžila 1,64 Є - zaplatiť má 1 360 Є !  

    "Smiešny dlh za mobilný telefón sa vyšplhal do astronomickej výšky."
    Pani Ľubica Palenčárová si 24.4.2003 kúpila mobilný telefón na paušál za 8 990,-Sk. Ale kúpu zrejme dobre nezvážila, pretože si postupne vytvorila voči svojmu mobilnému operátorovi dlh.
    Mobilný operátor je podnikateľ, ktorý tiež potrebuje peniaze.
    Svoju pohľadávku dal k súdu a ten (vcelku promptne) v októbri 2003 pani Ľubicu zaviazal uhradiť 14 288,- Sk.
    S úrokom, jej súdom uznaný dlh voči mobilnému operátorovi predstavoval celkom 18 759,02-Sk.
    [Hoci sa v predmetnom článku uvádza akýsi úrok vo výške 0,05 %, nevedno na čo sa vzťahuje, pretože suma (18 759 - 14 288 =) 4 471,-Sk je vzhľadom ku kúpnej cene mobilu 8 990,-Sk a (zrejme) aj k neuhrádzaným útratám za telefonické hovory vo výške 5 298,- počas púhych päť mesiacov, t.j. cca 150 dní - neúmerne vysoká. Suma 4 471,-Sk predstavuje približne 31,3 % z celkového dlhu 14 288,-Sk. Vychádza to na zmluvne zakotvenú sankciu vo výške cca 0,2 % za každý deň omeškania úhrady celej sumy pohľadávky. - Pozn. autora.]
    Pani Ľubica podľa údajov v predmetnom článku splatila (zrejme už po 1.1.2009) spolu 620,46-Є (= 18 691,98-Sk). Zostal jej tak dlh vo výške 1,64-Є, ktorý nevedno prečo ignorovala.
    Zrazu sa vraj v máji 2017 dozvedela, že za vymáhanie tohto smiešneho nedoplatku má exekútorovi zaplatiť "maličkosť" - iba 1 360,39-Є !

    Verejnosť vie, že podobný prípad nie je vonkoncom ojedinelý.
    Je to ten druh "prípadov", ktoré pre exekútorov predstavujú doslova zlatú baňu.

    Ak sa zamyslíme nad cenou práce, ktorú musel mobilný operátor vynaložiť na styk a poskytnutie potrebných údajov exekútorovi, dlžná suma 1,64-Є je preň vonkoncom demotivačná. Veď už pri mesačnej platbe za hovory, realizované v zákazníckom centre v hotovosti - ako viem z vlastnej skúsenosti - si operátor účtuje (resp. účtoval) manipulačný poplatok 1,-Є.
    Je véééľmi vysoko pravdepodobné, že mobilného operátora k exekučnému vymáhaniu podobne nízkych dlžôb "motivuje" exekútor, a to najskôr prísľubom trebárs desaťnásobného zisku.
    Reálne by to, v tomto prípade, prinieslo mobilnému operátorovi "do pokladne" 16,40-Є. Exekútorovi však - aj po odrátaní reálnych exekučných nákladov - "ide" rádove o tisícku eur!

    Podobnú podivuhodnú prax, ktorá sa prieči dobrým mravom - a u nás nebola mysliteľná ani za čias zvrhlého "totalitného režimu" - si postupne osvojuje mnoho rôznych inštitúcií.
    Napríklad, určite v týždenníku "Plus 7 dní", som nie tak dávno čítal o "prípade", kde sudca prisúdil žalujúcej strane náhradu pohľadávky s 7002 %-tným úrokom (dobre čítate - slovom: sedemtisícdva percent)!

    Tu sa už nedá hovoriť ani o úžere, ale o úradne odobrenom - výpalníctve.

    Keď som o tom z dlhej chvíle uvažoval, ako mohol byť dotyčný sudca pri vynesení svojho rozsudku taký s...uverénny, a že aj vôbec môže dobre spávať (!), napadlo ma, že možno ani poriadne nenazrel do podkladov k prípadu. Asi preto mu (prípadne) "nedošlo", aké bude mať jeho rozsudok následky pre žalovaného a, z jeho vôle, povinného.

    Ale podobné vydridušstvo, hoc aj trochu v menšom, sa deje aj zo strany rôznych úradov a inštitúcií.
    To isté sa môže diať - mnoho rokov "po" - s vymáhaním pokút za nezaplatené parkovanie či iných pokút v doprave, udelených dopravnou políciou. Alebo trebárs s vymáhaním poplatkov za odpad mestskými a obecnými úradmi atď.
    Zodpovední úradníci si nikdy nepripustia, že by sa v daných prípadoch mohlo jednať aj o ich profesionálne zlyhanie. Že častokrát mohli a mali konať voči povinným skôr, kým sa ešte nejednalo o podstatne väčšie sumy, z podstatnej časti navýšené aj nárokmi exekútorov.
    Zodpovední úradníci dobre vedia, že ich nadriadení im za podobné konanie "hlavy neutrhnú". Ba dokonca, ak takto - odosobnene - konajú na základe pokynov a príkazov svojho cynického nadriadeného, môžu sa naopak dočkať aj odmeny. Lebo, ako nahonobiť na svoje platy a prípadné odmeny, keď štát v tomto smere vytrvalo skrblí?
    A dokázať takýto jednoznačný motív ich konania (podobne ako povedzme pri dopravnej polícii, v prípade plánovaného rozsahu vyberania pokút za dopravné priestupky) je prakticky nemožné.  

    Napríklad v Sociálnej poisťovni sa stali prípady, že bezvýznamnú podĺžnosť nevymáhali od poistenca celé roky. Zrazu si len naň spomenuli a - cez "inštitút" úroku za deň (!) omeškania úhrady - mu vypočítali novú úhradu, tentoraz v drakonickej výške.
    Opäť sa natíska otázka, prečo taká prax?
    Pri takomto spôsobe sa javí popísaný postup "vyčkávacej taktiky" ako výsostne účelový.
    Sociálna poisťovňa hospodári s neskutočnými hodnotami. Nie je teda bezprostredne odkázaná na úhradu relatívne nepatrných súm, ktoré pre ňu vlastne ani nie sú zaujímavé, aj keď sú bez debaty nárokovateľné.
    Ale nepatrná suma, ošetrená "denným úrokom z omeškania", časom utešene vzrastie a zrazu už je zaujímavá.
    Čakanie na finančnú "úrodu" z podobných (pôvodne oprávnených) pohľadávok nie je spojený prakticky so žiadnymi nákladmi zo strany Sociálnej poisťovne, na druhej strane prináša (neoprávnene vysoký) zisk. Poisťovňa (a podobne aj iné inštitúcie) si ho dodatočne vymôže pomocou exekútora aj od už (doslovne) mŕtveho poistenca - z jeho pozostalosti, ak sa nejedná o nejakého bezdomovca alebo iného asociála.

    Novozavedenou špecialitou sa čoraz viac stávajú tzv. paušálne poplatky "za niečo".

    Vezmime si napríklad fintu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP, a.s.)
    Keď som svojho času kupoval - podobne ako tisíce iných užívateľov na Slovensku - "svoj" družstevný byt do osobného vlastníctva, bytové družstvo mi ho predalo cákomprásk aj so všetkým vybavením vrátane všetkých inštalácií - elektrického vedenia, plynového, vodovodného a kanalizačného potrubia. Vodomery v bytoch sa napríklad, v pravidelných časových intervaloch, vymieňajú - na náklady užívateľa - za účelom novej kalibrácie. Cena vodomeru je, za účelom jeho postupného zaplatenia, asi zahrnutá do ceny spotrebovanej vody.
    Elektromer sa nemusí "kalibrovať" a jeho cenu má odberateľ zrejme podobne zahrnutú v cene energie. Takým spôsobom jednoznačne platíme úhradu (akoby) len za vodu a elektrickú energiu v množstvách, ktoré reálne spotrebujeme. Ale už aj v prípade elektrickej energie sa v poslednej dobe začalo špekulovať s (paušálnymi!) poplatkami za "istič".

    Aký môže byť konkrétny dopad paušálneho poplatku "za niečo" si ozrejmime na príklade plynomeru.

    Ako som už spomínal, štát - snažiac sa po roku 1989 zbaviť nákladov na obnovu opotrebovaného bytového fondu - mi veľkoryso, patričným zákonom - umožnil získať "svoj" družstevný byt do osobného vlastníctva so všetkým, čo k nemu fyzicky patrilo, vrátane plynovej prípojky do môjho bytu.
    Ale plynomer mi ako odberateľovi plynu - zo zákona - neumožnil tiež odkúpiť do osobného vlastníctva.
    Plynomer mi SPP, a.s. len prenajal.
    Keď sme ešte bývali ako štvorčlenná rodina, zodpovedala tomu aj spotreba zemného plynu a náklady a pomer úhrady za spotrebovaný plyn a paušálneho poplatku za plynomer bol relatívne prijateľný.
    Časom som zostal sám a moja mesačná spotreba plynu klesla na minimum. Denne si zohrejem vodu na jednu-dve čierne kávy. Tomu zodpovedá redukovaná úhrada za jeho spotrebu. Paušálny poplatok za prenájom plynomeru však zostal nezmenený (ak sa ešte medzičasom nezvýšil). Pomer medzi týmito dvomi položkami začína byť "neúmerný".
    Priam okato z toho vytŕča zámer SPP, a.s., zarobiť v každej situácii: Ak u teba nezarobíme na spotrebe plynu, zaistíme si potrebné príjmy trebárs aj cez paušálny poplatok za plynomer!

    Platiť musí aj mŕtvy! - To by sme sa na to pozreli!... (SPP, a.s.)

    Keby som umrel, môj byt by ostal dočasne prázdny, celkom neobývaný.
    Náklady SPP, a.s. na prívod zemného plynu do takéhoto bytu by boli pochopiteľne -nulové.
    Príjem SPP, a.s. z môjho bytu v podobe paušálneho poplatku za prenajatý plynomer by však boli naďalej - nenulové.
    Jednalo by sa tu, svojím spôsobom, o nezaslúžený bezprácny zisk štátnej akciovky.

    Takým činom si štát nemá šancu vychovať uvedomelých lojálnych občanov.

    Čo vy na to, napríklad ministerka spravodlivosti?


    Na pripomenutie:
    Žijeme v dobe kultúry podvodu
    https://cudzis.blog.sme.sk/c/456892/zijeme-v-dobe-kultury-podvodu.html

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?