Prof. Ján Chrapan ml. a MESDEF, I.

Autor: František Cudziš | 21.12.2017 o 9:21 | Karma článku: 3,57 | Prečítané:  380x

    Článok obsahuje druhé pokračovanie mojich spomienok na spoluprácu s prof. Jánom Chrapanom ml.. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej.

    Toto pokračovanie (popri článkoch [1] a [2]) treba stále chápať ako subjektívne svedectvo jednotlivca ohľadom osobnosti Jána Chrapana ml., ktorého som lepšie poznal v jeho súkromí, väčšinou mimo jeho pracovného prostredia, ako pri nejakých oficiálnych príležitostiach.
    Keby prof. Chrapan nemal svoju špecifickú ľudskú povahu a záľuby, nikdy by sme sa azda nezblížili do tej miery, že by som si trúfal o ňom podať toto neformálne svedectvo. Ono  sa, obrazne povedané, (s odstupom času) môže niekomu hodiť ako jeden kamienok do mozaiky, ktorá bude predstavovať jeho ucelenejší aj objektívnejší obraz - ako človeka i ako fyzika.
    Tentoraz sa budem venovať spomienkam na spoločnú účasť na medzinárodných seminároch dejín fyziky - MESDEF.

    V článku [2], voči ktorého obsahu niektorí čitatelia vzniesli v diskusii subjektívne námietky, som mylne uviedol, že som sa na pozvanie prof. Chrapana zúčastnil 4. ročníka MESDEF v Harmónii-Piesku v septembri 1997. V skutočnosti som sa zúčastnil až na 5. ročníku MESDEF, ktorý sa konal tamže (Modra-Piesok) v októbri 1998.

    Moja motivácia k účasti na podobnom podujatí bola nasledovná. -
    Uvedomujúc si (a uznávajúc) pôsobenie všadeprítomných dialektických zákonitostí, predpokladal som tvrdý odpor (predovšetkým) "kovaných" fyzikov-teoretikov (čo len) voči predstavám teórie kozmodriftu. Teóriu kozmodriftu však možno chápať aj ako pokus o akúsi aproximáciu historického vývoja fyziky do bližšej i vzdialenejšej budúcnosti, a to s najpodstatnejším zámerom - odhadnúť (naozaj) správny smer vývoja k objektívnemu poznaniu. Pre historikov vedy, naučených vyvodzovať z doterajšieho vývoja fyziky zovšeobecňujúce závery, mohli byť - z tohto pohľadu - základné myšlienky a predstavy teórie kozmodriftu i zaujímavé i prínosné; podľa toho, akým spôsobom ich uchopia.
    Vedel som, že ani účastníkom seminára nebude všetko okamžite zrejmé. V tomto smere som nemal žiadne ilúzie. Ale môžem zodpovedne vyhlásiť, že som nepostrehol ani len náznak toho, žeby sa niekto z nich obával, že ich odborné renomé nejakým spôsobom utrpí - z dôvodu mojej dočasnej prítomnosti v ich najbližšom okolí.
    Na druhej strane, ja som sa mohol na oplátku od nich naučiť veľa užitočného. A predpokladám, že tento moment bol jedným z dôvodov, prečo ma prof. Chrapan pozval na odborný seminár o histórii fyziky.

    Aj v Modre-Piesku sa konala "burza publikácií". Tam som si mohol kúpiť remitendné zborníky 1. a 4. ročníka MESDEF. Zrejme všetky prvé štyri zborníky majú ako miesto vydania uvedený Liptovský Mikuláš - tlač vo Vojenskej akadémii Slovenského národného povstania (VA SNP). Z nich mám vo svojom osobnom archíve len tieto dva. Náklad prvého zborníka MESDEF (editori: Chrapan, J. - Tokariková, E.), ISBN: 80-88682-09-6, a tiež náklad štvrtého zborníka (editori: I. Hympánová - J.Chrapan), ISBN: 80-88682-31-2, bol len 30 ks.
    Ako miesto vydania ďalších zborníkov je uvedená už Bratislava, tlač (najprv) Edičné centrum MFF UK, neskôr Copycentrum PACI. Ako editori sú uvedení RNDr. Ingrid Hympánová a RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. Grafickú úpravu mal na starosti M.T.Morovics. Zrejme aj preto majú titulky jednotlivých zborníkov formálne podobný vzhľad, s emblémom MESDEF, prevzatý z Liptovského Mikuláša od plk. Pavla Šebestu. 

 

 

    Ako sa postupom času menili komunikačné možnosti, radikálne sa pozmenili aj možnosti výmeny vedecko-technických informácií, takže dnes sú podobné materiály bežne dostupné aj v elektronickej forme. Po krátkom hľadaní som našiel na internete aj dva zborníky MESDEF vo formáte pdf. -
    12. zborník MESDEF v úplnom znení sa nachádza na [3].
    13. zborník MESDEF v úplnom znení sa nachádza na [4].

    Pretože zo všetkých týchto zborníkov už existujú, na patričných miestach, tzv. povinné výtlačky, principiálne si možno overiť každé moje tvrdenie.

 

    5. ročník MESDEF v Modre-Piesku

    Ak sa vrátim k 5. MESDEF-u v Modre-Piesku, pamätám si, že cesta na miesto jeho konania, od najbližšej autobusovej zastávky, bola pomerne dlhá a do kopca. Šiel som, dosť nabalený, sám a prišiel som tam medzi prvými. Bola to neveľká budova, prakticky (murovaná) chata. Tam som sa prvý raz stretol s viacerými osobami, s ktorými som neskôr udržiaval častejší kontakt. Napríklad s Ingrid Hympánovou som sa neskôr stretol (okrem MESDEF-ov) aj na seminároch z didaktiky fyziky (DIDFYZ); veľmi dobre sa ešte pamätám na DIDFYZ v Dolnom Kubíne, ale tiež na iné ročníky (Senica, Račková dolina v Západných Tatrách).
    Medzi účastníkmi MESDEF-u v Modre-Piesku bol aj striebrovlasý RNDr. Albert Hlaváč.
    Podľa programu na str.1. zborníka, som na záver poobedňajšieho programu prvého dňa seminára predniesol príspevok s názvom "Všeobecné poznámky k vývoju prírodovedného poznania z hľadiska teórie kozmodriftu" (str.42 - 50). Čiže pojem "teória kozmodriftu" bol podchytený takto oficiálne už na jeseň 1999.

    V závere zborníka z tohto ročníka MESDEF sa nachádza dvojstranová "Zápisnica z plenárnej schôdze OS DMF pri SFS konanej v rámci 5. MESDEF-u 98 dňa 3.X.1998".
    Čitateľov by azda mohol zaujímať štvrtý bod zápisnice - "Správa o hospodárení v OS za obdobie od októbra 1997 do septembra 1998", ktorý dokumentuje, za akých skromných finančných podmienok Odborná skupina dejín a metodológie fyziky Slovenskej fyzikálnej spoločnosti vtedy pracovala. -

    Pamätám sa tiež, že odchod zo seminára do Bratislavy nám vyriešil pán K. Komárek, spomenutý v [2], ktorý priviezol (na základe dohovoru o predaji a kúpe) prof. Chrapanovi (veľmi) zánovnú škodovku. Jej technický stav i vzhľad nebol práve najlepší, nutne potrebovala vynoviť.
    Cestou sme sa len tak-tak vyhli dopravnej kontrole. Preto sa prof. Chrapan rozhodol čím skôr odstaviť auto kdesi na periférii Bratislavy, kde malo dostať generálku. Keďže som sa nemal ako dostať na hlavnú železničnú stanicu, vyložili ma pri stanici Bratislava - Nové mesto a na Liptov som odcestoval osobným vlakom, pretože rýchliky tam nezastavovali. Ale mne to vyhovovalo; hlavu som mal plnú dojmov a dlhší čas cestovania som využil na ich čiastočné utriedenie.

 

    6. ročník MESDEF na Richňave

    Účelové zariadenie na Richňave, kde sa konalo toto podujatie, sa nachádza v rekreačnej oblasti takmer uprostred medzi Počúvadlom a tajchami v blízkom okolí Štiavnických Baní (voľakedajší Piarg). Je trochu väčšie ako chata v Modre-Piesku. A, keďže nám prialo aj počasie, cítili sme sa tam veľmi príjemne.
    Môj príspevok "Teória kozmodriftu z hľadiska dejín fyziky a rozširovanie fyzikálnych hraníc poznania" odznel na záver druhého bloku referátov. Je to zaznamenané aj v zborníku, v programe seminára (str. 106), ale text príspevku tam chýba.
    Mám taký dojem, že som ho sľúbil RNDr. Ingrid Hympánovej dodatočne dodať v elektronickej forme, čo z hľadiska prípravy zborníkov bola už vtedy veľmi vítaná prax. Mal som doma zavedené internetové pripojené (cez pevnú telefonickú linku a modem), nebol to teda technický problém. Ale v tej dobe (ako prakticky neustále) som bol vyťažený aj inými činnosťami a zrejme som elektronickú verziu svojho príspevku nepripravil a neodoslal, resp. neodoslal v požadovanom termíne.

    Na Richňavu pricestoval RNDr. Albert Hlaváč aj s manželkou.
    Keď sme po ich odchode na spánok ostali, v rámci večerného spoločenského programu v užšom kruhu pri vatre, prof. Chrapan poznamenal niečo na spôsob "Albert už vyzerá dosť zoslabnutý...".  Nepamätám sa, kedy presne ma požiadal, či by som si nechcel vypočuť niečo zo životných príbehov pána A. Hlaváča (a literárne to spracovať), ale vtedy mi už bol jasný dôvod tohto jeho návrhu. Teda, prinajmenšom jeho "ľudský rozmer".  
    Na druhý deň bola sobota a hneď po obede sme mali naplánovanú exkurziu do Banskej Štiavnice. Nastúpili sme do pripraveného mikrobusa a bola tam tak trochu tlačenica. Ja som zaujal miesta vedľa A. Hlaváča (nie som si už celkom istý, či nie - sediac na podlahe), pripravený robiť si poznámky z jeho rozprávania. Stala sa však ošemetná vec.
    Obed bol chutný, ale bezprostredne po ňom som pocítil mierne žalúdočné potiaže, ktorým som vtedy nepripisoval väčší význam. Požiadal som personál kuchyne o sódu bicarbonu, ale nemali. Moje zažívacie potiaže sa cestou do Banskej Štiavnice rýchlo stupňovali - úmerne počtu zákrut na úzkej ceste, ktorých bolo požehnane. Napokon som musel všetko svoje úsilie sústrediť na udržanie kontroly nad svojimi vnútornosťami. Rezignoval som teda na písomné poznámky z rozprávania A. Hlaváča, a len som ho počúval takpovediac "jedným uchom".
    V Banskej Štiavnici som vyriešil svoj naliehavý problém a pripojil som sa naspäť k našej skupine v známom arboréte pri Banskej a lesníckej akadémii. Banskú Štiavnicu som poznal celkom dobre, pretože už za chlapca sme navštevovali rodinu v Štiavnických Baniach. Tuším cez letné prázdniny v r. 1970 (alebo v r. 1971) som absolvoval celoštátne sústredenie tridsiatich najlepších účastníkov chemickej olympiády, ktoré sa konalo priamo v budovách tejto akadémie.
    (Aj dne si ešte pamätám, že sme tam vyrábali anilín, prednášali nám o rôznych metódach používaných v analytickej chémii a predvázali nám najnovšie prístrojové vybavenie, napríklad na stanovovanie titračných kriviek. Domov sme išli každý jeden s balíkom vysokoškolských skrípt.)

    V parku, medzi majestátnymi sekvojami, zmizli aj posledné zbytky mojich nedávnych ťažkostí. Odtiaľ sme sa vybrali do tzv. Kammerhofu (pozri napr. [5]) a všetko bolo v poriadku.
    Akonáhle sme sa však vrátili k mikrobusu a nastúpili spiatočnú cestu na Richňavu, potiaže sa mi prinavrátili akoby šibnutím čarovného prútika. Moja "psychická kalvária" vtedy možno predčila svojou "veľkosťou" skutočnú, svetoznámu Kalváriu nad Banskou Štiavnicou.
    Predpokladal som, že na príčine sú možno nejaké výpary (z pohonných hmôt alebo od chybného výfuku) v mikrobuse, ale nič podobné som nebol schopný postrehnúť. Predpokladal som tiež, že tieto problémy mám len ja sám. Veľmi som sa tomu divil, pretože ako syn šoféra zájazdového autobusa som precestoval nespočetné tisíce kilometrov, aj kde-kade po zahraničí, a nikdy som nič podobné nezažil. Dáku polhodinu po návrate na Richňavu však všetky moje nepríjemné pocity jednoducho odzneli a svoju pozornosť som mohol plne venovať štvrtému bloku referátov.
    Ale už pri večeri viacerí účastníci seminára chýbali. Dozvedel som sa, že okrem mňa bolo podobne postihnutých, a to podstatne dramatickejšie - niektorí boli nútení ľahnúť si - ešte osem ďalších osôb. Chatová lekárnička bola v podstate prázdna, nebolo tam ani len tabletky s aktívnym uhlím.
    Údajne mal veľmi vážne ťažkosti aj zahraničný účastník seminára, ktorý prišiel s manželkou z Lipska. Keď som ich videl na druhý deň nasadať do trabanta, mal som vážne pochybnosti, či dokáže bezpečne absolvovať spiatočnú cestu domov.
    Osobne som dospel k (neoverenému) záveru, že celú túto mrzutosť zrejme spôsobili dva-tri kusy (zle umytej, resp. neumytej) zelenej papriky, ošetrené v dobe rastu nejakým chemickým postrekom. Paprika bola totiž súčasťou zeleninovej prílohy k porciám sobotňajšieho obeda. Problém mali len tí, ku ktorým sa dostal rezy z inkriminovaných kusov.

    Oveľa príjemnejšou spomienkou na tie dni je, že RNDr. Albert Hlaváč mi vtedy daroval výtlačok svojej práce "Desať vetiev slovenského fyzikálneho stromu v druhej polovici minulého storočia" (t.j. 19. stor. - pozn. autora) aj s venovaním. Financované fondom Pro Slovakia vyšlo vo vydavateľstve SAP - Slovak Academic Press Bratislava, 1994, (náklad neuvedený), ISBN 80-85665-27-1.

    Rovnako príjemnou, na tento seminár, mi zostala spomienka na prof. Chrapana. Keď sme, po rozchode všetkých účastníkov, osameli, odprevadil ma peši poľnou cestičkou až do Banskej Štiavnice k autobusu, ktorým som odcestoval domov. Počas chôdze, kým sme prešli tých pár kilometrov, sme sa rozprávali o kadečom, i o teórii kozmodriftu i o práci na materiáloch pre aperiodikum "Myšlienky a fakty".
    Keď som prišiel domov, hneď som sa pustil do spracovania rozprávania RNDr. A. Hlaváča spamäti, aby som tak vymazal rest z toho nešťastného mikrobusa. To rozprávanie bolo už zverejnené aj na blogu. [6]

    V tej dobe som už prestal fotografovať na diapozitívny film a na dokumentovanie podobných podujatí som používal prevažne farebný negatívny film. Nechal som si zhotoviť len vybrané farebné fotografie, z ktorých sa mi - z rôznych príčin - veľa roztratilo. Na záver tejto časti však môžem poskytnúť aspoň skromnú ukážku atmosféry 6. MESDEF-u.
 

 

 


    Pokračovanie.

 

    Pramene:

[1] Spomienka na prof. Jána Chrapana ml. (1936 - 2016)
https://cudzis.blog.sme.sk/c/460178/spomienka-na-prof-jana-chrapana-ml-1936-2016.html

[2] Prof. Ján Chrapan ml. a CESDEF
https://cudzis.blog.sme.sk/c/471657/prof-jan-chrapan-ml-a-cesdef.html

[3] 12. zborník MESDEF (2005, Trenčianske Teplice)
http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/mesdef05.pdf

[4] 13. zborník MESDEF (2006, Košice)
http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/mesdef06.pdf

[5] Kammerhof  - expozícia  Baníctvo na Slovensku
http://www.muzeumbs.sk/kammerhof/

[6] Spomínam, ako RNDr. Albert Hlaváč spomínal
https://cudzis.blog.sme.sk/c/433224/spominam-ako-rndr-albert-hlavac-spominal.html

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Čo urobí nový zákon s kolobežkármi

Ako skompiluje nový cestný zákon život kolobežkárom.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Bugár nie je idiot, názory mení na počkanie

Predseda Mosta sa chystá na ďalšiu otočku.


Už ste čítali?