O aperiodiku Myšlienky a fakty

Autor: František Cudziš | 12.2.2018 o 2:05 | (upravené 12.2.2018 o 8:48) Karma článku: 3,79 | Prečítané:  174x

    Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov Myšlienky a fakty (MaF) vzniklo v r. 1994. Predstavuje napohľad skromný počin, v snahách popularizovať a rozvíjať fyziku na Slovensku. Až budúcnosť ukáže jeho skutočnú hodnotu.

    Čiastočne predošlem svoju subjektívnu mienku (veriac, že nie je ďaleko od pravdy) ohľadom tohto aperiodika. - Pôvodné zámery a nádeje, vkladané do tohto aperiodika, sa podarilo naplniť len čiastočne, ale napriek tomu mali - a majú - Myšlienky a fakty svoj význam, ktorý sa objektívne podarí zhodnotiť až s odstupom času.
    Ja osobne som sa podieľal na tomto projekte približne šestnásť rokov. Veľa som sa pritom aj naučil, čo si však cením najviac - Myšlienky a fakty pre mňa predstavovali informačný kanál smerom k odbornej verejnosti, prostredníctvom ktorého som sa snažil prezentovať svoje myšlienky, a aj niektoré výsledky, tzv. teórie kozmodriftu, a to v dobe, keď z hľadiska oficiálnej vedy sa náčrt tejto (rozpracovanej) teórie javil ako úplná fantazmagória.
    O to väčšia je zásluha profesora Jána Chrapana ml., že sa v súvislosti s teóriou kozmodriftu nebál (doslova) riskovať svoje odborné renomé. Nebránil ani vydávaniu monotematických čísel MaF o koncepcii teórie kozmodriftu. O tých však až v pokračovaní článku.

    Dnes prichádza ten čas, keď je už teória kozmodriftu na takej argumentačnej úrovni, že bude ťažké odmietnuť jej výsledky.
    Aperiodikum Myšlienky a fakty, obsahujúc viaceré články s problematikou teórie kozmodriftu, poskytuje čiastočný obraz (i svedectvo) o vývoji, ktorým táto (nebojím sa povedať) revolučná fyzikálna (aj svetonázorová) koncepcia prechádzala.

    Na dokázanie týchto závažných tvrdení je potrebný väčší priestor ako obsah jedného blogového článku. Na druhej strane si to žiada aj určitú trpezlivosť, resp. vytrvalosť v sledovaní série článkov, ktorej tento článok je (svojím spôsobom) pilotný. Aby si čitateľ mohol na začiatok urobiť nejakú solídnejšiu predstavu o čom to chcem písať, predkladám mu pomedzi text niekoľko ukážok z tituliek jednotlivých čísel aperiodika.

    

   

    V tomto článku sa chcem venovať ponajprv vykresleniu doby vzniku aperiodika Myšlienky a fakty i motivácii profesora J. Chrapana ml. (a jeho manželky RNDr. Evy Tokarikovej), ako ju vtedy zdôvodňovali.

    Tieto informácie môžem poskytnúť širokej odbornej i laickej verejnosti (so záujmom o fyziku a vedecký svetonázor) len vďaka tomu, že vďaka plk. Pavlovi Šebestovi som (čiastočne z remitendy) získal do svojho archívu všetky čísla MaF až do r. 2013 vrátane.

    Vďaka Pavlovi Šebestovi som získal aj (propagačné) tzv. "nulté číslo" MaF-u zo septembra 1994; vtedy ešte len s názvom "Myšlienky - Fyzika, Dejiny, Metodológia", vydávaný za členský časopis Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS) a Slovenskej spoločnosti dejín vedy a techniky (SSDVT).
    Na jeho prvej strane je autorský príhovor profesora Chrapana.
    Na druhej strane zas zápisnica z valného zhromaždenia Odbornej skupiny dejín a metodológie fyziky 2. septembra 1993 v Tatranskej Lomnici, ktorá ozrejmuje vtedajšiu situáciu ohľadom potreby podobného (a)periodika.
    Na tretej strane je výročná správa Odbornej skupiny dejín matematiky a fyziky (v skrátenej verzii) za obdobie 23.9.1992 - 22.9.1993 a finančná správa OS DMF za obdobie september 1992 - august 1993.
    Z týchto dokumentov možno nadobudnúť predstavu situácie, v akej sa OS DMF nachádzala a o podmienkach i možnostiach, za akých pracovala.

    Nemá zmysel tieto "informácie v kocke" meniť vlastnými úpravami, preto ich (minimálne pre zaujímavosť) predkladám čitateľovi v plnom znení. -
 

    Príhovor prof. J. Chrapana ml. k potencionálnym čitateľom MaF

    Vážení čitatelia!
    Vznikom Slovenskej republiky 1.1.1993 prešlo na slovenské plecia mnoho činností, ktoré sa predtým vykonávali s celoštátnou pôsobnosťou. Predstavy o tom, že spolupráca s Českou republikou bude natoľko úzka, že i naďalej vystačíme s tým obsahom čo nám ostalo, sa ukázali nereálne. Jednou z nich je aj predstava o tom, že vystačíme s doterajšími, v minulosti federálnymi, fyzikálnymi časopismi.
    Fyzikálne časopisy, vydávané celoštátne v Prahe ako: Rozhledy matematicko-fyzikální a Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, sa nám stále viac vzďaľujú. Slovenská fyzikálna obec nemôže trvalejšie ostať bez príslušnej informačnej a publikačnej platformy. Zahraničné časopisy nie sú vhodné pre odraz podmienok života fyzikov na Slovensku. Účelové publikácie ako zborníky výskumných ústavov a vysokých škôl ako aj informačné bulletiny, občas vydávané vedeckými a stavovskými organizáciami, nemajú potrebnú publicitu. Odborné časopisy sú zamerané na úzky okruh záujemcov, neumožňujú komunikáciu rôznych záujmových skupín. Odovzdávanie informácií modernými elektronickými prostriedkami poskytuje prístup k informáciám len neveľkej skupine našich fyzikov a v najlepšom prípade môže suplovať informačné bulletiny. Vážnym nedostatkom je absencia periodika zameraného na slovenský fyzikálny dorast.

    Všetko to, čo sme povedali o fyzike, platí aj pre matematiku.
Dospeli sme k presvedčeniu, že na Slovensku potrebujeme periodikum, ktoré by pomohlo udržať väzby vo vnútri obce fyzikov na Slovensku a ktoré by dosiahlo aj medzinárodné uznanie a tým poskytovalo možnosť rastu začínajúcim, ale aj osvedčeným autorom.

    Ekonomická situácia, v ktorej sa Slovensko nachádza, determinuje podmienky vydávania periodika, ktoré by vyhovelo potrebám slovenských fyzikov a matematikov. Všeobecné poučky hovoria, že treba pôsobiť v dvoch smeroch - získať čo najširšiu základňu čitateľov a prispievateľov a - zabezpečiť únosné výrobné náklady. Preto sa projekt časopisu, potrebného na združenie fyzikov a priateľov fyziky oprel o členskú základňu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS) a Slovenskej spoločnosti dejín vied a techniky (SSDVT). Tieto tri stavovské organizácie predstavujú v podstate to, čo sme nazvali "Združením fyzikov a priateľov fyziky". Potiaľ teória! Život nás však učí, že menované inštitúcie sú dnes organizačne tak málo pevné, že okrem schválenia projektu, neboli schopné zapojiť sa do jeho prípravy a náležite sa propagovať.

    Teraz mi neprichodí analyzovať situáciu, v ktorej sa nachádza organizovanie fyzikálneho života u nás, veď dobre vieme, že je predovšetkým odrazom ekonomických ťažkostí, legislatívnej neistoty a neschopnosti funkcionárov striasť sa zvyku brať stavovskú prácu ako prácu spoločenskopolitickú, prinášajúcu určité výhody. Neschopnosti zabudnúť na pohodlné dotácie, pri ktorých bol často najväčší problém v tom, ako ich rozumne využiť. Málo úspechu je tam, kde sa čaká voda z vyschnutých prameňov a stavajú sa vzdušné zámky. Ťažko je tam, kde sa neorie a neseje a kde každý vidí len sám seba!

    Vážení a milí kolegovia! Máte v rukách propagačné číslo periodika: Myšlienky, s podtitulom: Fyzika - dejiny - metodológia. Pôvodne sa predpokladalo, že JSMF, SFS a SSDVT využijú priestor, ktorý sa im tu ponúka a v ňom uvedú aspoň svoje úmysly. Žiaľ, neurobili to. Preto stručne uvediem tieto skutočnosti sám.

    Vedenia uvedených spoločností majú povinnosť informovať členskú základňu o konkrétnej činnosti, ako aj o pripravovaných podujatiach a možnostiach spolupráce vo vnútri i navonok. Členovia zasa cítia potrebu svoje myšlienky a výsledky zverejniť v kruhu seberovných. Odborne pracujúci kolegovia musia konfrontovať svoje názory a výsledky svojej práce s mienkou odbornej verejnosti. Mnohí by radi zachovať plody svojej duševnej práce a dať ich k dispozícii pre poučenie iným, alebo pre ďalšie rozvíjanie s cieľom zvýšiť úroveň fyzikálneho poznania na Slovensku. Preto bude JSMF garantovať prevažne články s didaktickým obsahom, zamerané na stredné školy a na terminologické otázky. SFS dá príležitosť mladým začínajúcim odborníkom a bude uvádzať prehľadové práce z jednotlivých oblastí fyziky. Predpokladám, že privíta aj články v cudzích jazykoch. SSDVT sa iste neobmedzí len na štúdie z dejín prírodných vied, ale zvýši čitateľnosť časopisu aj článkami z histórie technického pokroku na Slovensku.

    Projekt periodika Myšlienky F-D-M, vznikol na pôde Odbornej skupiny dejín a metodológie fyziky na báze jej členského časopisu Ročenka dejín a metodológie fyziky. Preto budú Myšlienky obsahovať referáty, ktoré odznejú na medzinárodných seminároch dejín fyziky (MESDEF), ktoré od roku 1994 vystriedajú Celoštátne semináre dejín fyziky (CESDEF), pravidelne usporadúvané od roku 1986. Preto aj toto nulté číslo Myšlienok preberá v časti, vyhradenej OS DMF rubriky z Ročenky DMF.

    Nie je možné, vážené kolegyne a kolegovia, aby sme nulté číslo rozoslali z redakcie Ročenky DMF. Pri rokovaniach s predstaviteľmi participujúcich spoločností sa dohodlo, že sa k Vám Myšlienky dostanú cez organizačné siete týchto spoločností. Zostáva nám len dúfať, že sa tieto siete nepotrhali, že sú priechodné a to oboma smermi. Na náklady Odbornej skupiny dejín a metodológie fyziky, s pomocou láskavých sponzorov a reklamného oddelenia redakčnej rady Ročenky sme vydali 600 výtlačkov nultého čísla Myšlienok s objednávacím lístkom. Tento počet by mal podľa odhadu stačiť na informovanie asi 3000 potencionálnych užívateľov Myšlienok, združených v JSMF, SFS a SSDVT. Projekt predpokladá, že Myšlienky formátu A4 budú vychádzať v rozsahu do 5 AH (autorských hárkov - pozn. autora) každý štvrťrok. Distribuovať sa budú v cene 30,-Sk za číslo cestou spoločností a s príplatkom na poštovné priamo z redakcie. Pri ročnom predplatnom sa predpokladá zľava do 10%. V roku 1995 sa nepočíta s honorovaním autorov.

    Kolegyne, kolegovia, zamyslite sa nad predloženým projektom v historických súvislostiach, ale najmä ohľadom na možný vývoj fyziky na Slovensku v medzinárodných súvislostiach a nájdite si svoj osobný postoj k nemu. Ďakujem.

    Liptovský Mikuláš, 17.8.1994        Ján Chrapan

 

    Pokračovanie.

 

 

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?