O aperiodiku Myšlienky a fakty, II.

Autor: František Cudziš | 13.2.2018 o 10:02 | Karma článku: 3,97 | Prečítané:  268x

    Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov Myšlienky a fakty (MaF) vzniklo v r. 1994. Predstavuje napohľad skromný počin v snahách popularizovať fyziku na Slovensku. Až budúcnosť ukáže jeho skutočnú hodnotu.

    V článku [1] som uviedol - na zdôvodnenie vzniku MaF - príhovor prof. J. Chrapana ml. potencionálnym čitateľom MaF. Bola to snaha úzkeho okruhu zanietených ľudí, ktorí sa nenechali znechutiť vtedajšou situáciou, ale začali svoj projekt hneď realizovať.
    Okruh týchto ľudí možno čiastočne vysledovať podľa zmien v redakčnej rade MaF.
    
    V pilotnom čísle MaF 1/1995 je táto rada uvedená v zložení:

    R. Baník, Univ. M. Bella Tajovského, B. Bystrica (za JSMF)
    J. Chrapan, VA SNP Lipt. Mikuláš (za OS DMF)
    P. Šebesta, VA SNP Lipt. Mikuláš
    E. Tokariková, VA SNP Lipt. Mikuláš

    VA SNP je skratka Vojenskej akadémie Slovenského národného povstania - pozn. autora.
    Ako adresa redakcie MaF je uvedená domáca adresa RNDr. Evy Tokarikovej na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši. Osobnosti Evy Tokarikovej je venovaná zadná strana obálky MaF 4/1995.

    Už v čísle MaF 2/1995 pribudli do redakčnej rady F. Cvachovec z Vojenskej akadémie v Brne a B. Riečan z Matematického ústavu SAV v Bratislave.
    V čísle MaF 4/1995 nahradil zosnulú E. Tokarikovú M.A. Kojdecki, WAT Varšava, Poľsko, pretože profesor Chrapan mal vážny záujem o medzinárodný rozmer aperiodika Myšlienky a fakty.
    Skratka WAT Varšava označuje Wojskowu Akademiu Technicznu im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Pozri napr. [2]. Pre aperiodikum sa redakčná rada rozhodla z legislatívnych dôvodov. Kvôli oficiálnej registrácii tlačených publikácií na Slovensku sa musela rada rozhodnúť pre pravidelné (ako periodikum) alebo nepravidelné (napr. aj príležitostné) vydávanie jednotlivých čísiel (ako tzv. aperiodikum) MaF. Podľa toho musel nakladateľ žiadať o pridelenie ISDN alebo ISBN.
    Keďže sa dalo očakávať, že pravidelné vydávanie MaF počas dlhšieho obdobia sa nepodarí zabezpečiť, profesor Chrapan pravidelne žiadal o pridelenie ISBN. Pridelenie ISBN je spojené s povinnosťou posielať povinné výtlačky do určených informačných fondov. Napríklad 3 ks MaF sa ako povinné výtlačky posielali Univerzitnej knižnici Univerzity Komenského v Bratislav, 2 ks do Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave (pozri napr. [3]) a po jednom kuse do štátnych vedeckých knižníc v Banskej Bystrici a v Košiciach. V prílohe na konci článku uvádzam stručný prehľad ISBN všetkých čísel MaF až do konca roka 2013.

    Od čísla MaF 1/1999 som pribudol do redakčného kruhu aj ja.

    Rokmi sa redakčná rada MaF menila. Aký bol v tomto ohľade stav v roku 2012, vyplýva z nasledujúceho obrázka.

    Kým do konca roka 1998 mal výtvarný návrh obálky na starosti plk. Pavel Šebesta a námety mu dodávali fyzici, s mojím príchodom do redakcie MaF nastala zmena. Štvrtá strana obálky bola naďalej vyhradená zvyčajne osobnostiam z radov česko-slovenských fyzikov, upozorňujúc na ich významné životné jubileá. Ale výber tém na titulky pripadol na mňa. V tomto smere bolo pre mňa, ideálnou a takmer nevyčerpateľnou studnicou informácií o dejinách slovenskej vedy a techniky na Slovensku, unikátne dielo Jána Tibenského a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. A veru, čerpali sme predovšetkým z nej a hojne.

    Čo sa týka možností farebnej tlače, počiatočné ročníky MaF mohli byť maximálne štvorfarebné. Farebná tlač sa však využívala len na obálkach jednotlivých čísel MaF, obsah bol tlačený klasicky - text bol dopĺňaný obrázkami v odtieňoch sivej. Keď už bola možnosť dokonalejšej tlače, jednoduchý ekonomický prepočet ukázal, že náklady na tlač plnofarebnej obálky na kvalitnom kriedovom kartóne sa prakticky rovnali nákladom na klasickú tlač celého vnútorného obsahu čísla na menej kvalitnom papieri. Najlogickejšou cestou bolo znižovať počet týchto kvalitnejších, ale nákladnejších obálok cestou redukovania počtu jednotlivých čísel MaF v ročníku príklonom k dvojčíslam alebo napokon štvorčíslam.
    Potreba estetického dojmu z obálky jednotlivých čísel sa realizovala postupne a napokon sa naplno presadila s využitím ekonomických prostriedkov Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, ako to vyplýva aj z edičného prehľadu jednotlivých ročníkov MaF v osobitnej prílhe v závere článku.


    Monotematické čísla MaF o teórii kozmodriftu

    V rokoch 1999 a 2000 sa podarilo vydať tri monotematické čísla MaF s prvými tromi kapitolami teórie kozmodriftu:

MaF 3/1999 - Všeobecný úvod do teórie kozmodriftu
MaF 2/2000 - Teória kozmodriftu II, Riešenie problému relativity
MaF 4/2000 - Teória kozmodriftu III, Objektívny pohyb Zeme

    Tento môj projekt spočíval v zámere publikovať teóriu kozmodriftu, postupne po kapitolách, v brožovanom náklade po 200 výtlačkov. Uvažoval som celkom o siedmich kapitolách a celú teóriu kozmodriftu som mienil distribuovať záujemcom ako kolekciu týchto jednotlivých monotematických čísel MaF.
    Bola to o poznanie náročnejšia práca, ako písať články o čiastkových aspektoch mojej teórie do Technických novín, ktoré zanikli niekedy v polovici roka 1994. Ak moje vtedajšie snahy podporoval redaktor Technických novín Mgr. Miloš Drastich, túto - obrazne povedané - "štafetu" po ňom prevzal plk. prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. tým, že mi poskytoval publikačný priestor v MaF.

    Zo súkromných rozhovorov s ním som usúdil, že niektoré jeho profesionálne i životné postoje boli ovplyvnené dvomi osobami: fyzikom Júliusom Krmešským a (dalo by sa povedať) "psychotronikom" Karlom Komárkom. O svojich tituloch sa napríklad vyslovil, že "sú to určité spoločenské nárazníky, ktoré mi umožňujú konať viac než je zvyčajne obvyklé" a nemal (tiež by sa dalo povedať) predsudky ani k mnohým novým, nezvyčajným myšlienkam, ktoré sa mnohým zdali málo pravdepodobné.
    Možno to bolo aj preto, že, majúc záľubu v dejinách fyziky, mal neustále na zreteli poznatok, že je to nie až tak dávno, keď vedci vyhlasovali: Vaša myšlienka nie je dosť bláznivá nato, aby mohla byť reálna. Vedel, že mnohí jeho súčasníci na tento poznatok zabudli, resp. ho podceňujú, a hoci vyhlasujú, že "je ešte toho veľa, čo nevieme a nepoznáme", v skutočnosti nie sú ochotní uvažovať pri posudzovaní novôt iným spôsobom, len s ohľadom na to čo vedia, a to čo vedia, považujú takmer za všetko, čo môže reálne existovať.
    Tesne pred koncom 19. storočia sa fyzikom zdalo, že vo fyzike existujú dokopy už len dva (ešte) nevyriešené problémy: rozdelenie energie v spektre žiarenia absolútne čierneho telesa a prekvapujúco negatívny výsledok Michelsonovho-Morleyovho experimentu. Zanedlho sa však nejaké uspokojivé riešenia týchto problémov našli. No - po sto rokoch - tu máme opäť minimálne dva "veľké" fyzikálne, resp. astronomické problémy - objav naskrze nečakaných fenoménov, a to tzv. "temnej hmoty" a "temnej energie"!
    Na druhej strane sú mnohí vzdelaní ľudia, v dôsledku aktuálne módneho "trendu", naklonení absurdným predstavám rôznych kozmologických modelov sveta! Aj napriek tomu, že formálne uznávajú, že "je ešte toho veľa čo nevieme" - viď aj onú temnú hmotu a energiu, hľadajú tzv. "teóriu všetkého"!
    Môj názor je taký, že je tento prístup k realite možno pripodobniť k hľadaniu perpetua mobile, a to v 21. storočí a že je to čiastočne dôsledok psychologického fenoménu "učením zatemnenej mysle", keď sa človeku - v záplave menej významných poznatkov - stratí zo zreteľa to podstatné, resp. najpodstatnejšie.

    Možno svoju úlohu, v prístupe profesora Chrapana ku mne a myšlienkam teórie kozmodriftu, zohralo aj moje životné krédo, ktoré som si sformuloval už v čase tesne po zanechaní štúdia fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyjadril som toto svoje krédo dosť poeticky a už som ho publikoval aj na blogu ako súčasť článku [4].  

    Mám na mysli túto pasáž z časti Filozof. -

     Priprav si laso obľúbené, na žrebca vrhni s hustou hrivou,
     od stáda oddeľ samotného a ukáž mu len jednu bránu.
     A netráp sa nezmyselne; žeň ho ohňom, clonou dymu,
     striedaj bič a pohladenie. Donesie Ťa nocou k ránu.

     Len tak raz späť domov prídeš,
     zmenený človek - filozof.
     A písať budeš premyslene.
     Kde kňažnou múdrosť - tam Ty gróf.

    Ako je to myslené?

    Priprav si laso obľúbené - Vyber si vhodnú metódu skúmania.
V mojom prípade je to jednoznačne dialektická metóda.

    Na žrebca vrhni s hustou hrivou - Zvoľ si vhodné východiskové predpoklady, nový prístup k poznaniu (žrebec). Jeho hustá hriva symbolizuje, že tieto predpoklady sú naozaj sľubné. Skrýva sa za nimi veľa rôznych možností logického postupu, čo zvyšuje nádej na dosiahnutie hľadaného riešenia (poznania).

    Od stáda oddeľ samotného - Ostatné stádo predstavuje pri tomto zásadnom výbere možnosti s menším potenciálom. Zabudni na ne, aspoň dočasne.

    Ukáž mu len jednu bránu - Odhadni miesto v stave poznania (paradigmy), kde je potencionálne možný prielom do nových oblastí poznania.
 
    A netráp sa nezmyselne - Keď si už vykonal všetko podstatné v prístupe k zamýšľanej práci, venuj sa jej naplno a nezaťažuj sa obavami o výsledok, ktoré ťa len oslabujú.

Žeň ho ohňom, clonou dymu - Snaž sa prekonávať akékoľvek prekážky.

    Striedaj bič a pohladenie - Využi pritom všetky svoje schopnosti a možnosti, vyplývajúce z povahy práce (problému). Správaj sa proste ako schopný manažér (aj keď v tej dobe, v našich "zemepisných šírkach" tento pojem bol mnohým neznámy; i mne).

    Donesie ťa nocou k ránu - Len takto máš nejakú šancu, že budeš úspešný. Úspech (ráno na konci nočnej cesty, plnej prekážok a vynaloženej námahy) ako taký však pri takejto (riskantnej) stratégii nebol, ani (nikdy) nie je dopredu zaručený.

    Len tak raz späť domov prídeš, zmenený človek - filozof - Ale v prípade, že sa tento náročný zámer skončí zdarom, budeš vidieť, že "si doma", a nebude to vôbec zadarmo. Ty zmeniš stav poznania a poznanie spätne zmení teba. Budeš schopný mnoho vecí prehodnotiť pomocou objektívnejšej (ľudskej) stupnice hodnôt a staneš sa odolný proti mnohým protivenstvám, ktoré sa ti budú zdať často až malicherné. Staneš sa filozofom, a to je tvoja pravá odmena za prácu, vykonanú v oblasti poznania.


    Projekt publikovania teórie kozmodriftu s využitím možností MaF

    Z obsahového hľadiska som sa dopracoval až k štvrtej kapitole, ktorá mala byť venovaná problematike hmoty. Hmota predstavuje fyzikálny fenomén, ktorý ma fascinoval už od doby, keď som sa začal zaujímať o podstatu gravitácie a o povahu javu, ktorý sa zvykne označovať ako "relativistické narastanie hmotnosti (v závislosti od pozorovanej rýchlosti)" a tesne súvisí s princípom ekvivalencie hmotnosti a energie, ako ho sformuloval Albert Einstein.
    Časom som si uvedomil, že viacero "vecí" tam "nesedí". Takto ponímané, gravitácia i relativistické správanie sa, predpokladajú pri hmote jej priam mystické vlastnosti, tzv. "zdravým rozumom" nevysvetliteľné; a to mi dosť vážne vadilo.

    S dokumentovaním svojich myšlienok, so zámerom publikovať ich cez MaF, ktoré sa mi postupne začali systematizovať do viac-menej ucelenej, novej fyzikálnej teórie, som však v tomto momente prestal. Dôvody? -
    Tlač prvých troch zmienených kapitol bola pre mňa finančne dosť náročná, to na jednej strane. Na strane druhej som, napríklad pod dojmom z viacerých účastí na seminároch DIDFYZ (Didaktika fyziky) pre stredoškolských učiteľov fyziky, dospel k podstatnému predpokladu, že tento môj projekt len ťažko dosiahne želateľný ohlas.
    Z obsahového hľadiska, stále som hľadal optimálny postup a formu podania myšlienok teórie kozmodriftu a vnútorne som cítil, že síce sa stále "motám" dosť blízko podstaty veci, ale že zároveň tu existujú aj argumentačné nedostatky. Proste, výsledky mojej práce nemali dostatočnú kvalitu, ešte nedozreli. To bol môj vlastný názor. Preto som sa rozhodol prácu na projekte dočasne prerušiť.

    Z propagačno-ideového hľadiska bola dôležitá, popri rozvrhu osnovy a štylistickej úrovne textu, aj obrazová stránka brožovaného vydania.
    Na všetky titulky plánovaných kapitol teórie kozmodriftu som mal rezervovanú farbu rovnakého (bronzového) odtieňa a obsahovo mali predstavovať galériu slovenských fyzikov, ktorí ovplyvnili historický vývoj fyziky na Slovensku. Pri ich výbere som čerpal z už spomenutého diela Jána Tibenského (a kol.) a zvolil som si tieto osobnosti:

    Karol Antolik (1843 - 1905) - fyzik-experimentátor v skromných podmienkach.
    Jozef Murgaš (1864 - 1929) - priekopník v oblasti bezdrôtovej telegrafie.
    Štefan Banič (1870 - 1941) - snaživý vynálezca zo skromných pomerov, navrhol (nepraktický ale) funkčný padák.
    Jozef Maximilián Petzval (1807 - 1891) - priekopník modernej optiky a fotografie.
    Aurel Stodola (1859 - 1942) - konštruktér parných a spaľovacích turbín.
    Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) - (pre mňa, predovšetkým) astronóm.
    Dionýz Ilkovič (1907 - 1980) - fyzik a fyzikálny chemik, zakladateľ slov. fyziky.

    Zadné strany obálok mali podávať vybrané informácie o teórii kozmodriftu a o jej autorovi, majúce špecifickým spôsobom dotvárať predstavy čitateľa v danej problematike.

    Osobne si myslím, že som si vytvoril celkom slušné materiálne podmienky pre konanie rôznych fyzikálnych i (predovšetkým) chemických experimentov na amatérskej úrovni Naznačujú to aj zreteľnejšie zábery. Výsledky niektorých experimentov som vedel využiť aj prakticky.

 

    Aj keď sa mi nepodarilo uvedený publikačný projekt nepodarilo doviesť až do úspešného konca, nebola to zbytočná práca. Bola to zákonitá etapa v mojom osobnom živote, spojená s viacerými podnetmi, ktoré celkom určite napomáhali zdokonaľovaniu teórie kozmodriftu do tej miery, že dnes ju už môžem verejne prezentovať.


    P R Í L O H A :

 


    Pramene:

[1] O aperiodiku Myšlienky a fakty
https://cudzis.blog.sme.sk/c/476029/o-aperiodiku-myslienky-a-fakty.html

[2] Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Akademia_Techniczna_im._Jaroslawa_Dobrowskiego_w_Warszawie

[3] CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
http://www.cvtisr.sk/

[4] Venované básnikom a filozofom
https://cudzis.blog.sme.sk/c/445858/venovane-basnikom-a-filozofom.html

 

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?